REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „zdrowonazarci.pl”

 

 • 1

Wprowadzenie

Właścicielem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowonazarci.pl, zwanym dalej „Sprzedawcą”, jest firma SO-BERRY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie kod 10-450, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312, KRS 0000748525, NIP 926-168-15-06, REGON 381279231, telefon: +48 884 884 892, poczta elektroniczna: zamowienia@zdrowonazarci.pl

Regulamin Serwisu Internetowego określa zasady zawierania Umów za pomocą Serwisu Internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych Umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od Umowy i postępowania reklamacyjnego.

 • 2

Definicje

 1. Sprzedawca – firma SO-BERRY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie kod 10-450, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312, KRS 0000748525, NIP 926-168-15-06, REGON 381279231, telefon: +48 884 884 892, poczta elektroniczna: zamowienia@zdrowonazarci.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 2. Produkt – zestaw dietetyczny od 3 do 6 posiłków o łącznej kaloryczności od 800 do 4000 kcal dostarczany Klientowi codziennie lub we wskazany dzień (w zależności od Zamówienia).
 3. Klient - każdy podmiot (osoba fizyczna lub firma) dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składający Zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.
 4. Serwis Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zdrowonazarci.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie.
 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi obejmuje duże miasta oraz okoliczne miejscowości w niemal całej Polsce. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 13. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 3

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne danych osobowych, które są przetwarzane w poniższym celu:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w Zamówieniu, dostawach

Adres e-mail

Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie Zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w Zamówieniu

Numer telefonu

Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą  produktu

Adres dostawy

Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka Prywatności” Serwisu Internetowego.
 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja.
 • 4

Zamówienie Produktu

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia poprzez dokonanie wyboru Produktu na konkretną ilość dni dostaw zgodnie z ofertą opisaną w zakładce Diety:
  1. za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w Serwisie Internetowym;
  2. drogą elektroniczną na adres zamowienia@zdrowonazarci.pl 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
  3. telefonicznie pod numerem +48 48 884 884 892 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz §3 niniejszego Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Wiadomość potwierdzająca Zamówienie zawiera ustalone warunki Zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 5. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków Zamówienia.
 6. Zestaw testowy to 3-dniowy zestaw próbny, Klient ma prawo Zamówienia trzech różnych Produktów. Kolejne Zamówienia będą traktowane jak złożenie Zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu.
 • 5

Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia przedstawia Tabela 1:

Zmiana / Zamówienie potwierdzone w:

Do godz.:

Zostanie dostarczone / zmienione w:

Zamówienie złożone po godz.

Zostanie dostarczone / zmienione w:

Poniedziałek

14.00

 Środę

14.00

Czwartek

Wtorek

14.00

 Czwartek

14.00

Piątek

Środę

14.00

 Piątek

14.00

Sobotę

Czwartek

14.00

 Sobotę

14.00

Poniedziałek

Piątek

14.00

 Poniedziałek

14.00

Wtorek

Sobotę

14.00

 Wtorek

14.00

Wtorek

Niedzielę

14.00

 Wtorek

14.00

Środa

 1. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  1. Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta zamowienia@zdrowonazarci.pl potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację Zamówienia (imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt);
  2. Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
 2. Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.
 3. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.
 4. Odstępstwa od pkt. 3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
  1. złożenie Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  2. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  3. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  4. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu dostępnej na stronie Serwisu Internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.
 7. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy.
 9. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu Zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres Zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 10. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 11. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach  np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
 12. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.
 13. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.
 14. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania Umowy określonego w Tabeli 1.
 15. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji Zamówienia na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.
 16. Dostawa realizowana jest standardowo przez pracujące na zlecenie Sprzedawcy formy kurierskie, logistyczne.
 17. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku dni świątecznych, dostawa może być realizowana w dzień poprzedzający.
 • 6

Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Millenium Bank o numerze: 73 1160 2202 0000 0003 7284 4016;
  2. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu https://tpay.com/.
 2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty za Zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 • 7

Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktów, jakimi są posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

 • 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej);
  2. przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 • 9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

 • 10

Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 • 11

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu.
 • 12

Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 13

Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie zaczynają obowiązywać od momentu publikacji ich w serwisie www.zdrowonazarci.pl. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli Zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

TOP